Informații juridice

HIGH CONSTRUCT ROMANIA SA - Site exemplu

STR. ABATORULUI, Nr. 3

140106 ALEXANDRIA

CONTRACT de PUBLICITATE

Art.1. Prezentele condiţii generale şi termenii contractuali pentru serviciile de publicitate prestate de FCR Media On Line SRL, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei 319, Clădirea F, etaj 2, sect. 6, CUI RO 31338932, înregistrată cu nr J40/3066/2013, ţel. 021 2020900, e-mail : contact@paginiaurii.ro, reprezentată legal de Mihai Cristea, Director General, denumită în continuare FCR, fac parte integrantă din contractul de prestări servicii de publicitate - comandă de publicitate, denumit în continuare Contract.

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

FCR MEDIA ON LINE prin www.paginiaurii.ro şi www.netsync.ro publică pentru client anunţuri cu conţinut online, alte tipuri de anunţuri, produse My Site, bannere online, pe site-urile FCR sau în reţeaua de parteneri NetSync în scopul de a face cunoscut şi de a informa despre existenţa şi activitatea clientului. Conţinutul şi caracteristicile anunţurilor cu conţinut online, bannerelor şi/sau opţiunilor sunt detaliate în contract, Anexa 1- Condiţii Generale Contractuale, Anexa 2 - Descrierea anunţului, Anexa 3 - Imagini - grafică, care fac parte integrantă din prezentul contract.

Art.3. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI


3.1. În cazul anunţurilor online:

Să afişeze pe site-urile FCR şi / sau a reţelei de parteneri NetSync, anunţurile cu conţinut, alte tipuri de anunţuri, produsele tip My Site şi banerele solicitate de client, în forma grafică şi cu specificaţiile/opţiunile stabilite de comun acord cu reprezentantul acestuia, în termen de 15 zile lucrătoare de la îndeplinirea cumulativ de către client a condiţiilor prevăzute la art. 4.1
Să păstreze active anunţurile conţinut, produsele tip My Site, bannerele şi opţiunile în formă şi pentru perioada stabilită în prezentul contract.
Să opereze modificările ulterioare publicării în termen de 15 zile lucrătoare de la data semnării actului adiţional ce specifică modificările ce vor fi operate.
Art.4. OBLIGAŢIILE CLIENTULUI:


4.1.

Să semneze/accepte contractul/nota de comandă şi anexele aplicabile tipului de produs achiziţionat pe baza termenilor agreaţi în cadrul procesului de vânzare între client şi reprezentanţii FCR.
Să plătească preţul specificat în contract/nota de comandă conform eşalonării şi termenelor convenite.
4.2. Să nu revendice drepturile de autor asupra graficii realizate de FCR, site-urile FCR şi produsele online prezente pe aceste site-uri sunt proprietatea FCR şi vor rămâne în proprietatea FCR. Acest contract nu implică un transfer de copyright sau de marcă, sau al altor drepturi de proprietate intelectuală.

4.3. Să pună la dispoziţia FCR în maxim 30 de zile de la semnare/acceptare a contractului/notei de comandă toate informaţiile, textele, materialele grafice privitoare la conţinutul anunţului publicitar şi/sau bannerelor.

4.4. Să comunice în scris departamentului facturare FCR neprimirea facturii în termen de 15 zile de la data efectuării plăţii, pentru a primi o copie certificată.

4.5. Să precizeze în documentele de plată numărul contractului (contractelor) pentru identificare.

4.6. Să notifice, după începerea contractului, doar în scris (fax, poştă, curierat, registratură) la sediul central al FCR, solicitarea de modificare a contractului şi/sau anexelor, în ceea ce priveşte imaginile, textul, descrierea firmei, orele de program, modalităţile de plată şi domeniul de activitate.

4.7. Modificarea contractului şi a anexelor se va face prin act adiţional semnat de ambele părţi.

4.8. În cazul încheierii contractului printr-o agenţie de publicitate, descrierea publicităţii şi grafica poate fi transmisă prin intermediul agenţiei de publicitate.

Art.5. PREŢ ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

Clientul poate comanda orice tip de anunţ / publicitate online, prezentate de reprezentanţii FCR, pe site-urile deţinute şi gestionate de FCR.

5.1. Contravaloarea produselor FCR se plăteşte în avans şi se eşalonează la plată conform termenelor prezentate în contract/nota de comandă.

5.2. TVA-ul va fi plătit de către client, conform dispoziţiilor Codului Fiscal român.

5.3. Preţul este achitat în lei într-unul din conturile FCR, deschise la băncile specificate în contract/nota de comandă.

5.4. Plata prestaţiei se va efectua prin una dintre modalităţile următoare: bilet la ordin, cambie, filă CEC, cash prin compania de curierat autorizată de FCR, ordin de plată.

5.5. Plata preţului se va face în maxim 2 rate.

Art. 6. DURATA CONTRACTULUI, RECEPŢIA ŞI CONFIRMAREA AFIŞĂRII PERMANENTE

6.1. Contractul incepe la data plăţii sumei înscrise pe contract/nota de comandă şi este valabil 6 luni sau maxim un an, în funcţie de opţiuni, de la data publicării (afişării) anunţurilor online comandate.

6.2.

Data publicării (afişării) anunţurilor pe site-urile FCR sau în reţeaua de parteneri NetSync, poate fi notificată de către FCR clientului printr-un e-mail sau fax, în situaţia în care clientul nu are adresă e-mail. Necitirea e-mailului sau corespondenţei de către client, nu întrerupe afişarea sau prestarea serviciului.
Clientul se obligă să confirme publicarea (afişarea) anunţurilor pe site-ul FCR, prin e-mail sau fax, iar în situaţia în care nu are adresă e-mail, în termen de trei zile de la primirea notificării prevăzute la art.6.2.a)
Părţile, de comun acord, decid că recepţia publicării anunţurilor comandate, pe site-ul FCR, este realizată la data confirmării prevăzute la art. 6.2.b), iar în situaţia în care clientul nu confirmă publicarea (afişarea) în termen de trei zile de la primirea notificării prevăzute la art.6.2.a), recepţia publicării (afişării) anunţurilor pe site-ul FCR sau în reţeaua de parteneri NetSync, operează tacit, de plin drept, fără îndeplinirea altor formalităţi, la data notificării prevăzute la art.6.2.a)
Clientul, declară că recunoaşte afişarea permanentă a anunţurilor prevăzute în Anexa 1 la contract, pe site-ul FCR şi / sau în reţeaua de parteneri NetSync, recepţionate în condiţiile art.6.2.c), iar în caz contrar, se obligă să notifice FCR imediat. în lipsa notificării, confirmarea afişării permanente conform clauzelor contractuale, operează, de plin drept, fără îndeplinirea altor formalităţi, pe toată durata contractului.
Art.7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.7.1. Contractul încetează la termen sau cu acordul părţilor.

Art.7.2. FCR poate denunţa unilateral contractul de plin drept fără intervenţia instanţelor de judecată şi fără îndeplinirea altor formalităţi, în următoarele situaţii:

în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată la termenele convenite, în acest caz, anunţurile online pot fi scoase de pe site-urile FCR şi / sau a reţelei de parteneri NetSync;
în cazul în care clientul nu respectă obligaţiile menţionate la Art. 4.3
în cazul în care clientul nu este de acord cu modificările solicitate de FCR în condiţiile Art. 9.
Art.7.3. FCR poate denunţa unilateral contractul de plin drept fără intervenţia instanţelor de judecată cu o notificare prealabilă comunicată cu 15 zile înainte de publicarea anunţurilor online.

Art.7.4. Clientul poate denunţa unilateral contractul de plin drept fără intervenţia instanţei de judecată cu notificarea prestatorului transmisă în termen de cel mult 15 zile de la începerea contractului, cu condiţia achitării tuturor sumelor restante pentru care FCR a prestat deja serviciile.

Art.8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

8.1. În cazul în care clientul şi-a achitat obligaţiile contractuale, iar FCR a omis afişarea pe site-urile sale sau pe cele din reţeaua de partneri NetSync a anunţurilor cu conţinut, produselor tip My Site şi/sau bannerelor aferente contractului cu peste 60 de zile, sau anunţurile conţinut şi/sau bannerele sunt afişate cu caracteristici ce se încadrează în alt tip de anunţ conţinut şi/sau banner decât cele specificate în prezentul contract sau în anexele acestuia, clientul poate să solicite în scris să i se ramburseze suma plătită echivalent cu cuantumul, din perioada totală contractuală, atât timp cât anunţurile şi/sau bannerele au fost afişate cu caracteristici ce se încadrau în alt tip de anunţ conţinut sau bannere FCR Media On Line decât cel specificat. Suma rambursată poate să includă, la cererea clientului, şi penalităţi de 0,01%/zi, procent calculat la suma rambursată. Clientul declară că nu are alte pretenţii, oricare ar fi acestea, şi părţile convin să limiteze răspunderea contractuală pentru orice cauze, la valoarea penalităţilor de întârziere prevăzute mai sus.

8.2.

În cazul neachitării la termen a unei plăţi, fie integrală, fie a unei rate, FCR va cere fără preaviz achitarea integrală a preţului contractului, chiar dacă termenul scadent nu este împlinit, sau va putea pune în aplicare prevederile art. 7.2. a);
Pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la termen, clientul se obligă să plătească penalităţi de întârziere de 0,01% pe zi din suma neachitată la scadenţă;
Pentru neîndeplinirea la termen a obligaţiilor prevăzute la art. 4.3., clientul se obligă să plătească penalităţi de 0,01% pe zi din valoarea contractului.
8.3. În cazul anunţurilor online, dacă s-a achitat parţial contractul, FCR va decide în funcţie de suma încasată, data la care va scoate anunţurile de pe site;

8.4. Reducerile acordate se anulează în cazul în care plăţile nu au fost efectuate la datele scadente.

8.5. În cazul în care contractul încetează conform art. 7.4., la cererea clientului, FCR va rambursa sumele încasate, din care se va reţine un procent de 25% din valoarea contractului reprezentând cheltuieli efectuate cu încheierea contractului (salarii, combustibili, comisioane bancare, taxe poştale etc.) cu titlu de penalitate.

8.6. Forţa Majoră şi Cazul Fortuit exonerează de răspundere partea care le invocă, prin notificare scrisă, în termen de 3 zile de la producerea lor.

Art.9. ALTE CLAUZE

9.1.

FCR îşi rezervă dreptul de a modifica site-urile pe care le deţine şi gestionează şi nu răspunde de ordinea de afişare pe site-urile din reţeaua de parteneri NetSync.
FCR are dreptul, cu notificarea prealabilă a clientului, să modifice formatul grafic şi caracteristicile anunţurilor conţinut, domeniile de activitate şi orice alte caracteristici ale produselor online.
9.2. FCR are dreptul să nu afişeze sau să suspende afişarea anunţurilor conţinut şi/sau bannerelor solicitate de client, în cazul în care va constata că acestea ar prejudicia sub orice formă persoane fizice sau juridice, ar încălca legislaţia în vigoare, sau ar contraveni bunelor moravuri.

9.3. Clientul declară că:

anunţurile comandate, cuvintele sau grafica, respectă prevederile legale, nu prejudiciază în niciun fel un terţ şi îşi asumă întreaga răspundere pentru forma şi conţinutul acestora, garantându-l pe FCR în acest sens.
recunoaşte şi respectă calitatea FCR de realizator şi/sau autor al graficii anunţurilor cu conţinut şi/sau bannerelor afişate, cu toate drepturile legale ce decurg din această calitate, inclusiv utilizarea acesteia în interesul autorului, cu excepţia graficii furnizate de client.
înţelege să nu folosească grafică realizată de FCR în relaţiile cu terţii, fără acordul FCR
îşi asumă integral răspunderea pentru materialele şi textele publicate în conţinutul direct editabil din produsele de tip My Site, garantând FCR în acest sens.
este de acord ca datele şi informaţiile din anunţurile conţinut (text şi grafică) precum şi datele sale de identificare să fie stocate, prelucrate şi făcute publice. Este de acord să primească informaţii cu caracter comercial, prin orice mijloace de comunicare, ce nu necesită intervenţia unui operator.
a fost informat asupra dreptului de acces, intervenţie, opoziţie şi asupra tuturor celorlalte drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ale persoanelor fizice prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi Legea nr. 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, pe care le pot exercita prin transmiterea unei cereri scrise, semnate şi datate la sediul FCR.
9.4. Orice alte informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Relaţii cu Clienţii, telefon 021/ 20.20.900

Art.10. LITIGII

10.1. Eventualele litigii intervenite între părţi vor fi rezolvate pe cale amiabilă, în caz contrar, părţile convin să fie de competenţa instanţelor judecătoreşti de unde este situat sediul central FCR.

10.2. în drept, contractul se completează cu dispoziţiile Codului Civil, Codului Comercial, precum şi cu actele normative existente în vigoare la data încheierii acestuia.